Мezhdunarodnyi psychoanaliticheskyi ezhegodnik. Izbrannye statji iz Mezhdunarodnogo zhurnala psychoanaliza

Мezhdunarodnyi psychoanaliticheskyi ezhegodnik. Izbrannye statji iz Mezhdunarodnogo zhurnala psychoanaliza. Pervyi vypusk [Fire at the theatre: (un)reality of/in the transference and interpretation]. Russian Annual of the International Journal of Psychoanalysis, 2010, 143-163 (2010).